Fundacja

SUSEIA oznacza iść przez świat, przez własne życie niosąc świadomość własnej kultury. To także ciężar człowieczeństwa w jego wymiarze podejmowania odpowiedzialności za siebie, swoich bliskich, każdego człowieka jako istoty żyjącej, czującej, mającej emocje.

Fundacja SUSEIA została powołana 20 września 2016 roku w Krakowie. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:

0000636876

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie wspierania działań kulturalnych i podnoszenia poziomu życia kulturalnego, edukacji oraz rozwijania świadomości społecznej, przede wszystkim poprzez wspieranie rozwiązań innowacyjnych, nowatorskich, ale także rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, używając współczesnych środków wyrazu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania na rzecz kultury i sztuki, sztuki wielkogabarytowej i architektury.
 2. Promocję kultury, sztuki, a także osiągnięć polskich firm współpracujących z twórcami kultury i sztuki na arenie międzynarodowej.
 3. Promocję kultury, sztuki, polskich produktów wśród polonii mieszkającej na całym świecie.
 4. Działania w przestrzeniach miejskich i publicznych.
 5. Działania na rzecz muzyki i wydawnictw muzycznych.
 6. Działania na rzecz tworzenia innowacyjnego design.
 7. Działania w zakresie projektowania mody i przedmiotów użytkowych.
 8. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych organizacji a w szczególności pozyskiwanie środków na realizację celów kulturalnych i zmniejszanie bezrobocia oraz na rzecz aktywizacji osób starszych (seniorów).
 9. Rewitalizację terenów poprzemysłowych.
 10. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy i promocji kultury.
 11. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych oraz stron internetowych.
 12. Prowadzenie bibliotek oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych.
 13. Organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych.
 14. Współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.
 15. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.
 16. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ludzi starszych.
 17. Organizowanie wyjazdów turystycznych i poznawczych oraz organizowanie wydarzeń turystycznych i pielgrzymkowych (wspólne marsze, przejścia szlakami turystycznymi i kulturowymi, gry miejskie, biegi na orientacje), popularyzacja aktywnego trybu życia.
 18. Udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej.
 19. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży lub dla dzieci i młodzieży w tym z rejonów zagrożonych bezrobociem oraz z terenów dotkniętych wojną i konfliktami militarnymi.
 20. Finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
 21. Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, antykorupcyjnych.
 22. Ochrona, wspieranie oraz promowanie środowiska naturalnego, tradycyjnego krajobrazu oraz idei zrównoważonego rozwoju.
 23. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w poradnictwie obywatelskim oraz w wykorzystaniu nowych technologii w kulturze i sztuce, także poprzez nauczanie programowania zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób starszych.
 24. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 25. Działania informacyjno- promocyjne wśród mieszkańców Polski i innych państw Europy mające na celu zwiększenia świadomości na temat Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem przeprowadzenia działań informacyjnych o sposobie funkcjonowania instytucji UE.
 26. Działania mające na celu zwiększanie świadomości społecznej społeczności lokalnych, wspólnot samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: sztuka, edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna)
 27. Współpracę z podmiotami z obszaru nauki, kultury i biznesu w tworzeniu nowych produktów o innowacyjnym charakterze.
 28. Promocję twórców poprzez organizowanie wystaw i rynku zbytu ich dzieł, produktów.
 29. Działania w ramach klastrów przemysłów kreatywnych oraz czasu wolnego.
 30. Działania na rzecz rozwoju rynku sztuki poprzez profesjonalizację i promocję na arenie międzynarodowej polskiej sztuki , w tym sztuki współczesnej.
 31. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską.
 32. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 33. Inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań służących rozwojowi potencjału twórczego i intelektualnego oraz chęci uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych.
 34. Inicjowanie i organizację nowatorskich projektów kulturalnych i edukacyjnych.
 35. Edukację i popularyzację nauki wśród osób zawodowo zajmujących się kulturą, edukacją  i nauką, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak, kompetencje kluczowe dla nowoczesnej gospodarki w tym myślenie naukowe, przedsiębiorczość.